Informace pro nájemníky nebytových prostor areálu Pelhřimov

Vážení nájemníci, věříme, že se Vám v pronajatých prostorách daří provozovat své podnikatelské činnosti dle Vašich představ a k tomu si dovolujeme na této webové stránce přispět praktickými informacemi o údržbě prostor a aktualitami spojenými s Vaším pronájmem.

Plánované opravy, úpravy a investice:

  • V prvním čtvrtletí roku 2022 je plánováno připojení budovy č.p. 1947 na optickou síť společnosti StaMPI, spol. s r.o. 
  • V roce 2020 proběhla výměna plynového kotle a rozvodů v budově č. p. 1947 a úprava ovládní kotlů v budově č.p. 1114. V případě potíží s topením se prosím obracejte na pana Roberta Havelka či pana Romana Balíka.

 

Pravidelný úklid společných prostor a toalet v budově č.p. 1947 zajišťuje:

Pravidelný úklid společných prostor a toalet v budově č.p. 1114 zajišťuje:

 

Termíny úklidu

  1. Zametení a setření všech podlah a povrchů na vlhko, koberce vyprášit (chodby) - 3 x týdně ,
  2. Vynášení odpadků dle stavu nádob - 2 x týdně,
  3. Umýtí umyvadel, pisoárových mušlí a  záchodů čisticími prostředky s desinfekčními a odvápňovacími účinky - 3 x týdně,
  4. Umytí vstupních dveří do obou budov a odstranění případných nepovolených plakátů, letáků atd. - 1x za kalendářní čtvrtletí,
  5. Omytí omyvatelných části stěn hygienického zařízení - 1 x týdně,
  6. Umytí svítidel, dveří a oken včetně rámů - 2 x ročně 

 

Operativní správce:

Drobné úpravy a opravy zajišťuje:

 

Bankovní účet pro zasílání plateb:

Veškeré platby související s pronájmem nebytových prostor sloužicících k podnikání zasílejte, prosím, na bankovní účet č. 2500240464 / 2010, vedený u Fio Banka, a.s.

 

Ochrana a zpracování osobních údajů

Společnost Vostry – Morava spol. s r.o. (dále také jako „správce“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zpracová tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, telefon, e-mailová adresa.

Osobní údaje správce zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených dle platné právní úpravy. 

Nájemník (klient) má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů), jakož i právo aktualizovat či opravit údaje v daných osobních údajích. Nájemník (klient) má rovněž právo požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud to není v rozporu s platnou právní úpravou (napr. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů). Zjistí-li nájemník (klient), že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnou právní úpravou, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

 

Mimosoudní řešení sporů:

Vážení nájemníci, budeme velmi rádi, pokud jakékoli případné spory s naší společností Vostry – Morava spol. s r. o. budou řešeny smírně a dohodou. V případě, že se však daný spor nepodaří urovnat přímým jednáním s naší společností, lze řešit jej rovněž mimosoudní cestou. V takovém případě je možné kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.czWeb: adr.coi.cz).

 

Vážení nájemníci,

v souvislosti s množícími se dotazy a stížnostmi ohledně parkování ve vnitřních prostorách areálu Pražská 1114, Pelhřimov si Vás dovoluji požádat o parkování Vašich vozidel i vozidel Vašich zaměstnanců či zákazníků pouze na místech, které Vám byly ze strany naší společnosti přiděleny. Vzhledem k povinnosti plateb za parkovací plochy Městu Pelhřimov a omezenému množství parkovacích míst, které mohou být poskytnuty pouze nájemníkům naší společnosti, si Vás rovněž dovoluji požádat o zřetelné označení Vašeho parkovacího místa, aby se předešlo případným nedorozuměním a rovněž i ohleduplnosti k ostatním nájemníkům, kteří mají na své místo nárok a platí si za něj.

Současně si Vás dovoluji požádat, abyste neparkovali vozidla před vjezdem do našeho areálu a nebránili tak vjezdu nákladních vozidel či autobusů ostatních nájemníků či jejich dodavatelů.

V případě potřeby dalšího prostoru pro parkování Vašich klientů např. při pořádání větších akcí/seminářů, si Vás dovoluji požádat o řešení těchto výjimečných situací dohodou s ostatními nájemníky či zajištěním prostor v okolí budovy.

 

Děkuji za vstřícnost a vzájemnou ohleduplnost.

 

JUDr. Michal Vostrý

Vostry - Morava spol. s r. o.,

Znojemská 1027, 674 01 Třebíč