OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vstupem do zorného pole našich kamer jste se dostali na naše záznamy a my zpracováváme vaše osobní údaje ve formě kamerového záznamu. Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

 

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich údajů je společnost Vostry - Morava spol. s r.o., se sídlem Znojemská 1027/23,  Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IC: 25562762 (společně dále jen jako „správce“),

 

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Kamerové systémy využíváme za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů (zejména prevence a ochrana majetku správce, ochrana zdraví, života a majetku nájemců správce či jejich zaměstnanců) a za účelem plnění právních povinností (např. oznamovací povinnost při podezření na spáchání protiprávního jednání).

 

3. Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou záznamy z kamer monitorující vnější okolí budovy správce.

3.1. Doba zpracování

Záznamy uchováváme po dobu 2 dnů. Pokud dojde k podezření z trestného činu, budeme je uchovávat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení.

3.2. Předávání dat

Záznamy z kamer nikomu nepředáváme, používáme je pouze pro naši interní kontrolu.
Výjimkou je situace, kdy dojde k podezření z trestného činu a my jsme povinni je předat orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

4. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku.

4.1.           Právo na přístup

Máte právo požadovat informace o tom, zda a v jaké míře správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména za jakým účelem se údaje zpracovávají, kdo jsou příjemci těchto údajů, po jaké období se budou údaje uchovávat atd.)

4.2.           Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby informace uchovávané správcem byly opraveny v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. To zahrnuje i právo na doplnění údajů poskytnutím dodatečného prohlášení nebo upozornění.

4.3.           Právo na výmaz

Máte právo požadovat, aby správce vymazal Vaše osobní údaje. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Nicméně v jednotlivých případech nemusí být toto právo uznáno.

4.4.           Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. To je možné například v případech, kdy správce neshromáždil správné údaje nebo je-li zpracování osobních údajů nezákonné. Pokud je právo na omezení zpracování uplatněno, správce může osobní údaje zpracovat pouze v úzce definovaných případech stanovených platnou právní úpravou.

4.5.           Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, aby správce poskytl Vám nebo Vámi určenému správci osobní údaje, které se Vás týkají, v běžně používaném elektronickém a strojově čitelném formátu, pokud jste tyto údaje poskytli Vy sami na základě smlouvy nebo souhlasu.

4.6.           Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Pokud vznesete námitku, správce ověří, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování Vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustí od veškerého dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

4.7.           Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 4.8.           Uplatnění práv subjektů údajů

Na dotazy vznesené elektronicky bude odpovězeno také elektronicky, pokud jste ve svém dotazu nepožádali jinou formu. Informace a oznámení jsou v tomto ohledu poskytovány zdarma. Pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo přehnaných požadavků je správce oprávněn požadovat případnou náhradu vzniklých nákladů. Žádosti o informace se obvykle zpracovávají do tří pracovních dnů, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, vyžaduje-li to náročnost, četnost žádostí či množství doprovodné dokumentace a nezbytnost jejího dohledání. O případném prodloužení lhůty Vás bude správce informovat během jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti s uvedením důvodů prodlení.